Het Goe Gespeeld! Privacybeleid

AAN WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING GERICHT?

Deze privacyverklaring is van toepassing op eerdere en nieuwe deelnemers aan initiatieven (vormingen, trefdagen, studiedagen…) van Goe Gespeeld!, personen met belangstelling in onze diensten en producten, partners en politici. 

WIJ HECHTEN BELANG AAN JOUW PRIVACY!

Goe Gespeeld! hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we je op een eenvoudige en transparante manier informeren over welke gegevens Goe Gespeeld! verzamelt en hoe een Goe Gespeeld!-medewerker zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. 


Wij houden ons aan de wetgeving

Goe Gespeeld! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onderstaande privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contact

U kan ons steeds contacteren met vragen over ons privacybeleid. 

Goe Gespeeld!
Lange Ridderstraat 22
2800 Mechelen

015/287390


WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Goe Gespeeld! verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan initiatieven (trefdagen, studiedagen en vormingen) van Goe Gespeeld! (= contractuele basis en wettelijke verplichting ten aanzien van onze beleidsovereenkomst met Vlaamse Overheid);
 • om onze dienstverlening en producten vanuit statistiek en monitoring verder te optimaliseren. (= ondubbelzinnige toestemming)
 • verzamelen van beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) als inspiratie binnen dienstverlening, communicatie en producten, maar ook ten behoeve van promotionele doeleinden. (= ondubbelzinnige toestemming) 
 • voor het versturen van informatie over Goe spelen, onze producten en dienstverlening via diverse kanalen: e-mail, telefoon, post en een digitale nieuwsbrief. (= ondubbelzinnig toestemming met uitzondering van partners en politici. In het belang van ons organisatiedoel is het gerechtvaardigd hen op de hoogte te houden van onze waarden, visie en werking zonder expliciete toestemming).


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen hebben.


VERSTREKKING AAN DERDEN - ONTVANGERS

De gegevens die je aan ons geeft, kan Goe Gespeeld! aan derde partijen doorgeven als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van derden:

 • Partners, waarmee we in samenwerking projecten, vorming, activiteiten organiseren en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld;
 • Overheidsdiensten, o.a. subsidiërende overheden ter verantwoording, politiediensten in het kader van een onderzoek…
 • Dienstverlenende bedrijven, o.a. IT-bedrijven (webhosting, IT-infrastructuur en voor het bouwen, beheren en onderhouden van onze website), postvervoerders, drukkerijen…
 • Externe begeleiders van vorming;
 • Organisaties die deel uitmaken van onze familiestructuur, nl. Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, MateriaalMagazijn BVBA, Speelmakers CBVA en Kind & Samenleving vzw.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.


Goe Gespeeld! garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De ontvangers zijn immers zelf gebonden aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons (schriftelijk) toestemming geeft, bv. bij persvragen. Je hebt het recht deze toestemming op elk ogenblik in te trekken. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. In het geval van deelnemers die geen 16 jaar zijn bij inschrijving, vragen wij dat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens.


BEWAARTERMIJN

Goe Gespeeld! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doelgroep verschillen.


BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Goe Gespeeld! neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:

 • Niet elke medewerker heeft toegang tot alle persoonlijke gegevens. Via rechten en wachtwoorden is afgebakend wie in functie van taakomschrijving toegang heeft tot welke gegevens om taken naar behoren uit te voeren;
 • Wachtwoorden worden overigens op geregelde tijdstippen aangepast om te garanderen dat enkel de huidige Goe Gespeeld!-medewerkers toegang hebben; 
 • Alle personen die namens Goe Gespeeld! van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en onze interne privacyafspraken;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.


Beveiliging van gegevens kan verschillen kunnen evenwel per doelgroep.


WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Onze organisatie verbindt zich ertoe om enkel die gegevens op te slaan en te verwerken die minimaal noodzakelijk zijn om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Zodoende heeft Goe Gespeeld! een register per doelgroep aangelegd dat weergeeft: 

 • Welke gegevens we opslaan en verwerken;
 • Waar ze worden verzameld;
 • Wie ze verwerkt;
 • Wie toegang heeft tot de gegevens;
 • Hoelang ze worden bewaard;
 • Hoe we ze beveiligen.

Gegevens van...

Deelnemers en gebruikers via onze website

www.goegespeeld.be verzamelt enkel persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Ze zijn eigendom van en worden beheerd door Goe Gespeeld! We hebben een externe partij aangesteld voor onze webhosting, IT-infrastructuur en voor het bouwen, beheren en onderhouden van onze website). In een overeenkomst hebben wij met hen opgenomen dat persoonlijke gegevens van onze gebruikers nooit voor eigen doeleinden aangewend worden.

De gegevens die je aan ons geeft worden op onze beveiligde website permanent bewaard en worden enkel door Goe Gespeeld!-medewerkers die deze gegevens nodig hebben verwerkt. Gegevens worden nooit aan derden overgemaakt tenzij dit noodzakelijk is en nooit meer dan nodig (bv. aan overheidsdiensten, externe begeleiders van vorming…).   We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy.
______________________________

Cookies, Systeemlogs & trackingtools

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt met als doel onze website te optimaliseren en te onderhouden. Daarom maakt deze website gebruik van systeemlogs, trackingtools en cookies (= tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van een derde partij. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige toepassingen, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.


FOTO'S EN FILMPJES NEMEN EN GEBRUIKEN

Bij inschrijving vragen we steeds expliciete toestemming op onze website. Indien een initiatief geen inschrijving vooraf vereist, vragen we aan de hand van een papieren formulier ter plaatse toestemming voor het nemen en gebruiken van beeldmateriaal. Ook kan dit formulier gebruikt worden voor deelnemers die hun beslissing bij inschrijving willen herzien. De papieren versies worden bewaard op het secretariaat in Mechelen.

Nieuwe beelden

Tijdens een initiatief van Goe Gespeeld! of bezoeken aan andere organisaties/werkingen/evenementen mogen medewerkers van GG (= beroepskrachten en vrijwilligers) niet-gerichte beelden nemen die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen (bv. sfeerbeelden, groepsfoto’s…). Om deze te gebruiken heeft GG geen expliciete toestemming nodig van de betrokkene(n). 

Indien we personen herkenbaar in beeld brengen of we willen beeldmateriaal van derden gebruiken voor eigen doeleinden, vragen we steeds expliciete toestemming voor het nemen én gebruiken van het beeldmateriaal. 

__________________

“Goe Gespeeld! maakt op verschillende initiatieven foto’s en filmpjes van jou als herinnering. We bewaren ze permanent en gebruiken ze met respect ook in onze communicatie en als promomateriaal. Om dat te mogen doen heeft GG, volgens de privacywet, je toestemming nodig. Vink het vakje aan, want hoe spijtig zou het zijn als jij bv. op de groepsfoto ontbreekt!? 

Via kan je op elk moment vragen om je keuze aan te passen en je persoonlijke gegeven opvragen, verbeteren of laten wissen.”

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Lees ons volledige privacybeleid.

__________________

Bij deelname aan initiatieven vragen we via het inschrijfformulier op www.speelplein.net een expliciete toestemming van de deelnemer (of de ouders/voogd indien de deelnemer geen 16 jaar). 

Beeldarchief

Voor zover het mogelijk is vragen we voor het beeldmateriaal uit het verleden (voor 25 mei 2018) alsnog toestemming aan de betrokkenen wanneer we de beelden willen gebruiken voor promotionele doeleinden of in publicaties (bv. cover).

Voor de overige beelden uit het verleden heeft GG geen expliciete toestemming maar behoudt GG zich het recht om in het belang van ons organisatiedoel dit beeldmateriaal te blijven gebruiken als inspiratie binnen zijn dienstverlening en communicatie. Het volledige beeldarchief wordt bewaard op onze beveiligde server en kan worden bekeken op de hoofdzetel van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, de voorzitterorganisatie van Goe Gespeeld!. 

Indien we de vraag krijgen om bepaalde beelden te schrappen zullen we dit steeds respecteren, ook wanneer de betrokkene eerder toestemming gaf! 


JOUW RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je kan altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken, ze verbeteren en laten wissen. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 


KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Goe Gespeeld! kan zijn privacybeleid en -verklaring op elk moment wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.