Rekening houden met kinderen en jongeren

Maatregelen kunnen soms onverwachte neveneffecten hebben en niet in het minst op kinderen en jongeren. Daarom worden alle beleidsmaatregelen afgetoetst op eventuele nadelige nevenwerkingen voor kinderen. In onze gemeente durven beleidsmakers de bril van kinderen en jongeren op te zetten om het effect van hun beleid te toetsen. 

Filter


Durf als beleidsmaker de bril van kinderen en jongeren opzetten om het effect van je beleid te toetsen.

ONZE MENING

Maatregelen kunnen soms onverwachte neveneffecten hebben en niet in het minst op kinderen en jongeren. Daarom worden alle beleidsmaatregelen afgetoetst op eventuele nadelige nevenwerkingen voor kinderen (bijvoorbeeld via een Jongeren- en Kindereneffectrapportage of kortweg JoKER). In onze Goe Gespeeld!-gemeenten durven beleidsmakers de bril van kinderen en jongeren op te zetten om het effect van hun beleid te toetsen.


ACHTERGROND

Joker, kind- en jongereneffectrapport

JoKER, peilt naar de effecten van een nieuwe regelgeving op kinderen en jongeren. Telkens een minister bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet indient dat het belang van personen jonger dan 25 jaar rechtstreeks raakt, moet dat ontwerp vergezeld zijn van een JoKER.

Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen telkens zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. De Vlaamse Jeugdraad brengt verder ook op eigen initiatief advies uit.

Lokale jeugdraad

Ook op lokaal niveau blijft de jeugdraad verankerd. De verschillende decreten die de subsidiëring aan de lokale besturen zal regelen, legt de verplichting op advies te vragen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid. Uiteraard kan een jeugdraad altijd op eigen initiatief advies uitbrengen.

Kindergemeenteraad

Volgens het cijferboek Jeugd van 2013 heeft meer dan 1 gemeente op 4 een kindergemeenteraad. Dat hoeft een gemeente, in tegenstelling tot een jeugdraad, niet verplicht te initiëren. Toch kiezen veel gemeenten voor een kindergemeenteraad als participatie-instrument.

REGELGEVING


SPELEN IS...

EEN THEMA WAAR ALLE BELEIDS-DOMEINEN IN BETROKKEN ZIJN

Zowat elke gemeentelijke dienst komt in aanraking met ‘het spelen van kinderen’, Meer zelfs: Ze hebben er invloed op!  En ja, in het slechtste geval een slechte invloed…  Dan worden beleidsbeslissingen genomen die een beperkend effect hebben op speelkansen.  Een gevaar dat in een klein hoekje schuilt.  Bijvoorbeeld wanneer een volwassenenbeslissing moet worden genomen en niemand écht beseft hoe dit een negatief effect kan hebben op speelkansen.  ‘Men had er niet bij stil gestaan’. Of, wat ook voorkomt.  Men beseft het wel degelijk, maar het is een kwestie van afwegen… en in plaats van het ten gronde aan te pakken weet men dat er een eenvoudige aanpak is.  ‘Verboden te …’  Zo worden al te vaak speelkansen teruggedrongen!

Dat zou misschien niet zo verschrikkelijk erg zijn, maar speelkansen staan nu eenmaal behoorlijk onder druk: beschikbare ruimte is beperkt, spelen moet voldoende proper en netjes, spelen wordt teruggedrongen tot de formele speelruimte, spelen op straat is gevaarlijk, kinderen mogen niet te ver van huis gaan spelen, spelen kan ‘storend’ zijn,…

Spelen is een beleidsthema dat voldoende in de watten moet worden gelegd…  Lokaal beleid moet op een bewuste manier rekening houden met kinderen en jongeren.

EEN BELEIDSTHEMA VOOR ALLE DIENSTEN EN BELEIDSDOMEINEN

Mobiliteit
 • Zodat het speelweefsel optimaal aan de mobiliteitsstructuur en het mobiliteitsbeleid wordt gekoppeld.
 • Zodat jeugd op een autonome manier weggebruiker kan zijn in het speelse weefsel.
 • Zodat speelruimtes op een slimme manier worden gespreid en ingepland. 
Ruimtelijke ordening en wonen
 • Zodat er ruimtelijke speelkansen worden voorzien in het woonweefsel, het groen-blauw netwerk, het voorzieningenweefsel,…
 • Zodat spelen niet enkel teruggedrongen wordt in speelreservaten, maar dat de publieke ruimte zélf speelkansen geeft.
 • Zodat publieke ruimte zélf speelkansen in zich draagt, zelfs al is het geen formele speelruimte.
 • Zodat jeugd zich welkom weet in elke publieke ruimte.
Ontwerp en beheer van speelruimte
 • Zodat er nog uitsluitend kwaliteitsvolle speelruimte wordt ontwikkeld.  Niet elke plek met de naam ‘speelterrein’ is die naam waardig!  Goede, kwaliteitsvolle speelruimte ontwikkelen vraagt méér dan speeltoestellen voor leeftijdscategorieën.
 • Zodat veiligheidsbeleid zich niet eenzijdig focust op ‘zo min mogelijk risico’, maar wel op een fijn evenwicht tussen ‘risico’ en ‘speelwaarde’ (wat kan volgens de veiligheidsregelgeving).
Sport
 • Zodat de publieke ruimte een weefsel kent van speelse bewegingskansen.
 • Zodat er slimme ideeën worden toegepast voor openstelling van specifieke sportterreinen.
 • Zodat het speel- en sportweefsel naadloos in mekaar doorlopen.
Onderwijs
 • Zodat de speelplaats (zo’n formele speelruimte waar kinderen élke schooldag gebruik van maken) een plek is met waardige speelkansen. 
 • Zodat de speelplaats een mogelijke openstelling is.
 • Zodat speelkansen verweven zitten in de hele ruimte.
 • Zodat er een bewuste speelbeleid wordt gevoerd.
Groen/milieu
 • Zodat de natuurrijke plekken ook een speelse belevingsplek vormen. Er is immers een uitzonderlijk grote link tussen natuur en speelkansen.
 • Zodat de hele groenstructuur een potentiële drager kan zijn van speelkansen.
Jeugdwerkbeleid
 • Zodat jeugdwerkingen stevig ondersteund worden in het aanbieden van ‘ongebreidelde speelkansen voor jeugd’.
 • Zodat opengestelde jeugdinfrastructuur een bouwsteen kan zijn van het speelweefsel.
Participatiebeleid
 • Zodat er een deskundigheid groeit (en watervrees afneemt) om met jeugd in gesprek te gaan.
Integrale beleidsaanpak
 • Zodat speelkansen en speelruimtebeleid onderwerpen zijn van interdisciplinair overleg.
 • Zodat dit overleg een (positieve) invloed uitoefent op speelkansen. 

INSPIRATIE

 • Speelruimte en zelfstandige mobiliteit: kinderen en jongeren hebben er grote behoefte aan. De belangen van kinderen en jongeren worden echter maar al te vaak vermalen tussen de talrijke claims die volwassenen leggen op de openbare ruimte: ruimte voor auto’s, huizen, kijkgroen, bedrijfsterreinen, parkeergarages en winkelcentra. Kinderen en jongeren zijn vaak de sluitpost, weggestopt op plekjes waar voor volwassenen geen belangstelling hebben of waar de spelende jeugd geen ‘overlast’ geeft.

 • Eurochild is een organisatie die werkt voor en met kinderen. Ze streven ervoor dat alle kinderen en jongeren gelukkig, zelfzeker, gezond kunnen opgroeien. Ze zetten de rechten van kinderen en jongeren op de eerste plaats. 

 • De 5 prioriteiten van het JKP!

 • Een Boost je Kennis pagina van Bataljong waar je geïnspireerd wordt door alles over participatie bij kinderen en jongeren.