Verdraagzaamheid t.a.v. spelen

Spelen is essentieel voor opgroeiende jeugd, maar tegelijk lijkt de hedendaagse maatschappij minder tolerant te worden tegenover spelende kinderen. In onze gemeente komen we op voor spelende kinderen door bijvoorbeeld een campagne op te zetten om de negatieve trend te breken. Ons lokaal beleid is er op afgestemd om kinderen weer ruimte te geven om te kunnen spelen. Ruimte op straat en in het groen, maar ook ruimte in de hoofden en harten van burgers.

Filter


Mogen spelende kinderen nog een onderdeel zijn van onze samenleving?

ONZE MENING

"Spelen is essentieel voor opgroeiende jeugd, maar tegelijk lijkt de hedendaagse maatschappij minder tolerant te worden tegenover spelende kinderen. In onze gemeente komen we op voor spelende kinderen door bijvoorbeeld een campagne op te zetten om de negatieve trend te breken. Ons lokaal beleid is er op afgestemd om kinderen weer ruimte te geven om te kunnen spelen. Ruimte op straat en in het groen, maar ook ruimte in de hoofden en in de harten van de burgers." (uit opiniestuk naar aanleiding van de Stille Mars in Asse)

De vraag is eigenlijk niet of spelende kinderen lawaai maken of te veel lawaai. De vraag is of spelende kinderen nog een onderdeel mogen zijn van onze samenleving. Met alle berichtgeving over speelpleintjes en kinderdagverblijven die de deuren moeten sluiten lijkt dat vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend.


SPELEN IN RESERVATEN

Goe Gespeeld! gaat tegen deze tendens in. Kinderen maken een deel uit van onze samenleving en zij horen hierin dan ook een plaats te krijgen. Meer nog: kinderen zouden letterlijk in het centrum van onze samenleving moeten kunnen vertoeven, spelen, rondhangen...  Ook zij mogen de openbare ruimte gebruiken. En mét hun geroep, gelach, gehuil… want dat komt er nu eenmaal bij tijdens het spelen. Spelen is normaal kindergedrag en dat willen we volmondig beamen.

Kinderen maken heus niet meer lawaai dan tien, twintig of dertig jaar gelden. Ze hebben wel minder plaats dan tien, twintig, dertig jaar gelden. Kinderen horen blijkbaar niet meer thuis in een woonzone maar wel op een industrieterrein of nog beter in speelreservaten. Dat zijn plekken waar kinderen wel nog mogen spelen, waardoor alle speelactiviteiten zich daar gaan concentreren. 

SPELEN OP STRAAT

Goe Gespeeld! ijvert ervoor om straat en buurt opnieuw open te stellen voor iedereen, niet enkel voor de auto. Hierdoor kunnen de straten weer verblijfs-, speel- en ontmoetingsruimte worden. Pleinen moeten meer zijn dan alleen parkings en in bossen en parken moet er vrij kunnen worden gespeeld. Kortom: kinderen moeten de ruimte krijgen om volop jong te mogen zijn. 

Is het met onze samenleving echt zo ver gekomen dat we zelfs niet meer tolerant kunnen zijn t.o.v. spelende kinderen? Kinderen zouden net prominenter aanwezig moeten kunnen zijn in onze openbare ruimte en niet moeten worden opgesloten achter een hoge muur.


INSPIRATIE

  • Kinderrechtencoalitie wil toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), wil actief wil bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind en draagt actief en constructief bij tot het rapportageproces inzake de naleving van het IVRK.

    De Kinderrechtencoalitie doet dit door:

  1. Informatie en expertise in verband met de toepassing van het IVRK te bundelen.
  2. Het netwerk van NGO's die actief zijn m.b.t. kinderrechten uit te bouwen en te verstevigen.
  3. Belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en het bekendmaken van de visie en aanbevelingen van NGO's.
  • Resolutie van het Vlaams parlement om de verdraagzaamheid t.a.v. spelende kinderen te vergroten.

  • Een aantal Vlaamse Parlementsleden dienden op 6 april 2011 een 'voorstel van resolutie betreffende het sensibiliseren tot verdraagzaamheid voor spelende kinderen' in. Deze resolutie werd kamerbreed goedgekeurd.

  • Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement. Die rol maken we waar door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in concreet beleidsadvies. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten.