Voluit spelen in onderwijs


Belang van goe spelen op de speelplaats

De speelplaats verdient een podiumplaats! Aangezien kinderen heel wat tijd op school doorbrengen is de speelplaats een belangrijke plek voor hun. De laatste jaren is de waarde van de speelplaats fors gestegen, het is voor veel kinderen de enige plek waar ze buiten kunnen ravotten en met andere kinderen kunnen spelen. Als de speelplaats een saaie betonnen vlakte is dan dat niet zo erg voor de kinderen die ook op andere plekken kunnen ravotten en spelen maar voor de kinderen waarbij de speelplaats de enige optie is, heeft dit impact op hun speel,- en ontwikkelingskansen. 

Kinderen en jongeren bewegen te weinig en zitten teveel. Omdat ze het grootste deel van de dag op school doorbrengen, is de school de ideale plek om hen aan te zetten tot meer beweging. Waar kan dat beter dan op de speelplaats? De speelplaats is een plek die mogelijkheid kan bieden tot bewegen, ontdekken, samen spelen, ontwikkelen van sociale vaardigheden, contact met natuur, leren omgaan met risico’s wanneer ze spelen…  


Maak van de speeltijd een spel

De speeltijd is dan ook zoveel meer dan een pauze tussen de lessen, en die speelplaats is niet ‘zomaar’ een plek tussen de gebouwen: al spelend ontdekken kinderen de wereld. Dit zijn alvast 6 goede redenen om spel te maken van de speeltijd:

 1. Tijdens het spelen verzinnen kinderen regels, ze verdelen rollen, ze improviseren, onderhandelen… Op de speelplaats leren ze dus veel over samenleven, vooral ook omdat ze er in contact komen met kinderen van allerlei slag.

 2. ‘Buiten spelen’ is voor kinderen nog altijd één van hun favoriete bezigheden, maar het is niet evident daar nog ruimte voor te vinden in hun buurt. Dat maakt de schoolspeelplaats belangrijker dan ooit: het is dé plek bij uitstek waar ze met elkaar kunnen spelen zonder dat dit door anderen wordt georganiseerd.

 3. Uiteraard zullen kinderen altijd wel spelen, maar met een goede speelplaats en een veelzijdig terrein kan een school hen uitdagen tot rijke, intense vormen van spel. Verschillende soorten ondergrond, niveauverschillen, geborgen en avontuurlijke plekken: ze geven kinderen een duwtje in de rug om voluit te spelen.

 4. Waar veel kinderen samen zijn op een beperkte ruimte, ontstaan onvermijdelijk conflicten. Met een doordachte inrichting en organisatie los je een pestprobleem niet op, maar ze kunnen wél bijdragen aan een goede sfeer op school.

 5. Kinderen kunnen tijdens de speeltijd letterlijk en figuurlijk op adem komen. Ze leven zich uit, of vinden een geborgen plekje waar ze even hun hart kunnen luchten. Zo zijn ze er weer helemaal klaar voor als ze daarna naar de klas terugkeren.

 6. Uiteraard is de schoolspeelplaats ook in het secundair onderwijs van groot belang. Ook jongeren hebben behoefte om zich uit te leven of om rustiger hoekjes op te zoeken, ook zij moeten omgaan met conflicten, pesten, uitsluiting, … Een goede inrichting kan nieuwe dynamieken op gang brengen.  

Hoe is het nu?

Er gebeurt gelukkig al heel veel. Allerlei organisaties, projecten…die scholen stimuleren om van hun speelplaats een aantrekkelijke speelplek te maken waar alle leeftijden tot intens spel komen. Niet elke school gaat hier even ver in. Het is een verhaal over visie, hoe ver wil én durf je gaan met speelplaats? Scholen die netheid hoog in het vaandel dragen, gaan geen avontuurlijke zandbak bouwen.  Het heeft ook heel sterk te maken met de visie die scholen hebben op spelen: mogen kinderen grenzen opzoeken? Mogen ze ontdekken wat ze kunnen en durven? Mogen ze vuil worden? Het is belangrijk dat elk schoolteam een visie op spelen heeft, deze moet groeien en kan niet zomaar opgelegd worden.Hoe trigger je speelkansen op de speelplaats?

De grote vlakte die de speelplaats is moet weggewerkt worden, je kan dit doen door speelzones of speelhoeken te maken op je speelplaats.  Zo ontstaat er een gevarieerd landschap dat kinderen aanzet tot verschillende soorten spel. Kinderen gebruiken hun fantasie voortdurend, je moet ze er als school gewoon de gelegenheid toe geven. Deze zones geven kinderen bovendien de illusie dat ze uit het zicht van de leerkrachten spelen terwijl de school deze zones vaak op strategische plekken plaatst zodat leerkrachten de volledige speelplaats kunnen overzien. 

Er wordt door kinderen heel vaak teruggegrepen naar regelspelen, dit is niet verrassend of wonderbaarlijk als je de saaie speelplaats ziet. Het is daarom belangrijk om, door middel van de zones en hoeken, in te zetten op andere en verschillende spelvormen. Zoals constructiespel, dit zorgt voor veel speelervaringen. Denk maar aan een werf waar ze kunnen timmeren en zagen of een terrein waar ze kampen kunnen bouwen met paletten, banden en touw. Een rustig plekje moet zeker ook aanwezig zijn, een plek waar kinderen tot rust kunnen komen, waar ze gezelligheid, verbondenheid en warmte vinden. Hoe gevarieerder de speelplaats, hoe meer speelkansen voor kinderen.

Een speelplaats moet een combinatie zijn van geborgenheid en avontuur. Er moet langs de ene kant ruimte zijn voor gezelligheid en rustig worden en anderzijds moet er ruimte zijn voor gevaar en uitdaging.

Kinderen aan zet

Je kunt als school je sociaal-pedagogische verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de leefomgeving van de kinderen op je school, ook wat betreft het belang van natuur voor hun ontwikkeling. In de geest van de ‘brede school’ kun je samen met anderen je stem laten horen. Je kunt ook het eigen schoolterrein op een manier inrichten die een beetje lijkt op het ‘wilde landje’. Dat kan dan tevens dienst doen als speel- en leerlandschap ten behoeve van het onderwijs in de school. Je kunt eenvoudige, niet al te ingrijpende dingen doen, zoals:

 • een of meer omgezaagde bomen, met zijtakken eraan, op het schoolterrein leggen, als klimobject en wat kinderen er verder bij bedenken
 • wilgentakken planten en laten uitlopen: hutjes, groene schuttingen, boogvormige gang,…
 • een – liefst ‘golvende’ - afscheiding maken tussen het deel dat bestemd is voor beweeglijke activiteiten op verharding en een deel voor rustige activiteiten met gras, onbegroeide bodem, een bosje, … ; het afscheidingshek dient ook als steun voor allerlei klim- en slingerplanten die weer dieren aantrekken
 • verschillende zitplekken met natuurlijke materialen maken: ingegraven stukken boomstam; een grasbank – eventueel als deel van een buitenkring; deze elementen nodigen ook uit tot spelen;
 • een composteringshoek/moestuintje


Speelnatuurexperte en landschapsarchitecte Sigrun Lobst stelde een plan van aanpak op om de speelplaats om te vormen in een meer natuurlijke en levendige speelomgeving. Ze maakt daarbij gebruik van volgend stappenplan. 

Pic2school is een methodiek om samen met kinderen een groene en speelvriendelijke schoolspeelplaats te ontwerpen. 


Aan de slag met de speelplaats

1 - Inventarisatie

Een project voor de verandering van een speelplaats in een natuurrijke speel- en leeromgeving kan alleen maar lukken en duurzaam zijn, als er voldoende draagvlak binnen de school is. Cruciaal zijn centrale, charismatische ‘trekkers’, die het proces gaande houden. Deze ‘spinnen in het web’ moeten gedragen worden door een brede groep enthousiaste mensen, onder wie de hoofdtaken verdeeld worden en een grote massa helpers, die op afroep de uitvoerende taken overnemen.

Belangrijk in het begin is een diepgaande analyse van de vertrekpunten:

 • een ruimtelijke analyse van het terrein en het huidige gebruik
 • een overzicht van alle partijen, die belangen hebben bij het project
 • het verzamelen van de verwachtingen en eisen van alle betrokken partijen
 • in kaart brengen van de financiële en (onderhouds-) technische randvoorwaarden

Van het begin af aan moet er een uitgebreide communicatie plaatsvinden met alle betrokken partijen en de omgeving van de school. Daardoor kunnen misverstanden vermeden worden en komt steun van soms onverwachte kanten. Professionele begeleiding van het project kan de kwaliteit ervan aanzienlijk verbeteren. Allereerst kan onder de eigen mensen gezocht worden naar deskundigen op het gebied van participatie, voorzitterschap van bijeenkomsten,procesplanning, buitenruimteontwerp, deskundigheid op het terrein van natuur en milieu, tuinaanleg, technische installaties, etc.

2 - Ontwerp

Na een grondige voorbereiding kunnen ontwerp en planning van een speelplaatsproject binnen enkele dagen afgerond zijn. Op school moet in deze fase gewerkt worden aan een pedagogisch plan voor het gebruik van de nieuwe speelplaats. Hoe gaan we de speelplaats gebruiken? Welke regels worden voor het gebruik opgesteld? (deze worden vaak later aangepast en ontwikkelen zich met de ervaringen met de speelplaats) Hoe kunnen we de speelplaats in de lessen integreren? Wat voor voorzieningen zijn hiervoor nodig? Hoe regelen we het onderhoud? Wie is verantwoordelijk voor bepaalde taken? Hoe gaan we om met weerstanden onder leerkrachten en ouders?

3 - Kinderparticipatie

De kinderen kunnen ondertussen werken aan hun ‘Programma van eisen’. De vraagstelling bij kinderparticipatie is van groot belang. Op de vraag: “Wat wil je op de speelplaats?” krijgt men de meest waanzinnige uitingen van kinderdromen en wensen. Gigantische glijbanen vanuit de wolken in een zee van limonade, ondergrondse gangenstelsels met zaklantarenoplaadplaatsen aan alle ingangen, wolkenkrabberhoge klimrotsen, hemelblauwe zwembaden met palmboomeilanden  en een openluchtbioscoop.

Vragen als: “Wat vind je van de speelplaats? Wat zou je willen veranderen? Wat wil je op de speelplaats beleven? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe kunnen we dit zelf en met elkaar maken?” geven vanaf begin aan een realistisch kader aan de dromen. Meestal vormt dit geen belemmering van de creativiteit, maar juist een stimulans, mits vindingrijke, vakbekwame begeleiders de kinderwensen helpen vertalen in een werkbaar plan.

 

4 - Keuzes maken en consensus zoeken

In een volgende fase worden de verzamelde wensen en eisen van de betrokken partijen (bijvoorbeeld directie, ouders, leerkrachten, buren, wijk, gemeente) naast elkaar gelegd en op knelpunten onderzocht. Vaak moeten dan keuzes worden gemaakt, consensus gezocht worden en is het de tijd om met begrip en respect voor elkaar ook eens eisen aan te passen aan de wensen van een ander. Deze stap is voor de kinderen zeer belangrijk en spannend, want hier kunnen praktijkervaringen opgedaan worden met onderhandelingstechnieken en het oplossen van conflicten. Om het project op dit punt niet te laten stranden is bemiddeling door een vakbekwame moderator met projectervaring nodig. Iemand, die creatieve oplossingen weet te vinden. Iemand die mogelijke materialen en bouwwijzen kent en de toepasbaarheid daarvan kan inschatten. Dat geldt ook voor het omgaan met ‘killerargumenten’ - aangehaalde dilemma’s, die niet kunnen worden verholpen binnen het project en die het project onmogelijk blijken te maken. Zoals vandalisme, veiligheidsvraagstukken, onderhoudsgevoeligheid, geldgebrek … De moderator kent deze bezwaren en weet ze uit ervaring te sussen. Op basis van de uitkomsten kan dan een conceptontwerp gemaakt worden, dat als basis dient voor kostenschattingen en een werkplanning.

5 - Kijken met visie

Voor het ontwerp zelf is het belangrijk, dat er naar het terrein gekeken wordt ‘met een visie’. Een goede speelplaats is, net als een goede tuin, een complexe eenheid van deelruimtes, verbindingsassen en inrichtingselementen. Zo mogelijk moet worden voorkomen dat het plein een verzameling van losse elementen van de wensenlijst van scholieren en leerkrachten wordt. Ruimtelijkheid brengt diversiteit in de beleving en mogelijkheden met zich mee: open plekken en besloten plekken, warme, zonnige plaatsen en donkere, spannende schaduwplaatsen, ontmoetingsplaatsen voor groepen, voor een-op-een ontmoetingen en plaatsen voor afzondering, paden voor een rondwandeling en paadjes naar een geheime plek, droge-voetenplekken en vochtige of natte plekken, speelvelden en ontdekhoekjes… Afwisseling in materialen en beplanting stimuleert de waarneming, prikkelt de zintuigen en levert materiaal voor knutsel-, bouw-, speel- en leeractiviteiten. Multifunctionaliteit van alle elementen vergroot de mogelijkheden ook op kleine speelplaatsen. Een afscheiding waarop men kan balanceren, een omheining als groene muur van verschillende soorten klimplanten, een open regenwaterafvoer over het plein als waterspeelplek, een water-infiltratiekuil als amfibieënmoeras, het dak boven vuilcontainers en fietsenstalling als experimenteerplek voor vetplantjes, een speelstruweel als bron van wilde vruchten… 

6 - Stappenplan voor realisatie maken

Wat voor materialen zijn nodig? En waar zijn deze voor zo mogelijk weinig geld verkrijgbaar? Zijn er vergunningen aan te vragen of moet er advies voor ingewikkelde constructies ingewonnen worden? Bij wie kan dat? Waar is zo nodig aanvullende financiering verkrijgbaar? Waar kunnen de nodige gereedschappen voor de zelfwerkzaamheid vandaan komen? Nu komen de zo goed mogelijk voorbereide lijsten van vaardigheden en mogelijkheden in de eigen rijen van pas. Er wordt een stappenplan opgesteld voor de aanleg. Wat laten we doen? Wat kunnen we zelf? Hebben we daarvoor nog vakbekwame begeleiding nodig? Werkdagen, -weken, -weekeinden worden gepland en gecommuniceerd. Op welke momenten kunnen de kinderen het beste aan de slag? Wanneer zijn de projectweken? Bij welk thema sluiten de werkzaamheden aan en kunnen zo onderdeel uitmaken van het leerplan?

Het maken van een stappenplan is vaak een ingewikkelde taak. Bij het ontwerpen van het schoolterrein probeert men dit immers tot een eenheid te laten worden, met ruimtelijke en functionele differentiatie, scenische afwisseling van belevingsruimtes. Instrumenten hiervoor zijn reliëf, zonering, ligging van de paden, beplanting, bouwsels. Maar juist die verwevenheid maakt een stapsgewijze uitvoering vaak lastig: Men wil langdurige opslag van materialen, het openliggen van de speelplaats en gevarensituaties voorkomen en liefst de speelplaats de hele tijd kunnen gebruiken. Vaak is dan een krachtig begin, het aanleggen van de grondstructuren en later het stapsgewijze invullen van de losse elementen de uitkomst. Dit sluit ook aan bij de dynamiek van een dergelijk project: in het begin is de motivatie het grootst, is iedereen geboeid door de geweldige resultaten en komt veel extra energie vrij tijdens het gezamenlijke meemaken van de veranderingen

7 - Aanleg

Vaak begint de aanleg van een natuurrijke speelplaats met de eerste tegel, die de speelplaats uitgaat. Omdat dit meestal een spannende klus is, want hij zit als het goed is behoorlijk vast tussen de andere tegels, is dit moment geschikt voor een feestelijke opstart. Met klein gereedschap kan de tegel millimeter voor millimeter gelicht worden. Pas als het geduld op is, omdat de tegel al tien keer terug zakte, komt de grote hamer er aan te pas. Met name werkzaamheden, die met een groot aantal mensen, hand in hand kunnen worden gedaan, zijn geschikt voor de kinderen. ‘Materiaalkettingen’, waarin de onderdelen, zoals stenen, van hand tot hand van de ene hoop naar de andere gaan, zijn erg geliefd. En ook al lijkt dit onder de huidige omstandigheden ineffectief, toch sterkt deze werkwijze de band tussen de werkers. Kinderen kunnen over het algemeen bij dit soort werkzaamheden veel meer aan dan wij denken. Hun veiligheid kan door geschikte kleding, dichte schoenen en handschoenen bevorderd worden. Wie de dag dat de tegels gesjouwd worden de dichte schoenen vergeten is, mag beslist niet meedoen! Belangrijk is de medewerking van de leerkracht op deze momenten. En dan niet door aan de kant te staan en te zeggen, waar de tegels moeten komen, maar ook in de rij te staan en te genieten van de daadkracht en het enthousiasme van de kinderen. Vaak zijn  het bij dit soort werkzaamheden die kinderen, die in de klas het (on)rustigst zijn, die het langst volhouden. Lichamelijk werken, arbeidsverdelingen bedenken, werkjes delegeren, bij deze praktische taken ontplooien vaak kinderen, die het binnen school moeilijk hebben hun talenten. Ook de afrondende plant- en zaaiwerkzaamheden zijn uitermate geschikt voor integratie in het lesprogramma en uitvoering door de kinderen. Zo kan onder begeleiding van de plantkundige ontwerper een beplantingsschema gemaakt worden, waarbij groeiomstandigheden en de betekenis van de inheemse planten voor insecten en vogels aan bod kunnen komen. Is het terrein groot, en wordt er veel met reliëf en zware materialen in grote hoeveelheden gewerkt, dan kan het goed zijn om wel machinale hulp in te huren. Liefst via de gemeente of een aannemende vader of moeder, zodat de kosten laag blijven.

Risicovol spelen

... kan ook op school! Op deze pagina lees je alles over risicovol spelen.


Speelplaats in het groen

Een natuurlijke speelplaats is goed voor het welbevinden; creëert boeiende speel-en leerkansen; is goed voor de gezondheid; is goed voor de natuur en is een buffer tegen klimaatverandering. 

Iedereen heeft nood aan een natuur in zijn leefomgeinvg. Dagelijks contact met de natuur, of zelfs enkel het zich op groen, bevordert het welbevinden. Kinderen die spelen en leren in de natuur ontwikkelen spelenderwijs verschillende inzichten en vaardigheiden. Het helpt kinderen opgroeien tot flexibele, veerkrachtige volwassen creatief in denken en handelen. De gevarieerde, groene ruimte geeft aanleiding tot sociale interactie. Kinderen met gedrags,- en leerproblemen blijken buiten soms makkelijker hun plaats te vinden. Ze worden rustig, concentreren zich beter, of krijgen de kans te laten weten wat ze wel goed kunnen. 

Kinderen die opgroeien in een natuurrijke leefomgeving kunnen opgroeien tot natuurbewuste mensen. Sommige kinderen krijgen nooit de kans om de natuur ten volle te beleven. Ze hebben geen groene speelplek in de buurt, of worden niet aangemoedigd erin te spelen. Zeker in een stedelijke omgeving (maar niet alleen) is dit aan de orde. Sporadische uitstapjes naar het bos of park volstaan niet om verbondenheid met de natuur op te bouwen. Een groene speelplaats is dus niet te missen. 

Een gevarieerde groene speelplaats zet leerlingen aan om te bewegen in de frisse lucht. De beplanting zorgt voor natuurlijke schaduw in de zomer en laat licht door in de winter. De bladeren verkoelen, geven rust en temperen het lawaai tijdens de pauzes. In de moestuin of boomgaard leren ze dat we voor ons voedsel afhankelijk zijn van de natuur. En de natuur doet uiteraard goed. Even goed ravotten of uitwaaien, zorgt nadien voor geconcentreerde kinderen in de klas. Alleen al het uitzicht op groen vanuit de klas is beter dan een uitzicht op gebouwen. 


Wil je meer informatie over groene speelplekken? Zoek je inspiratie via goede voorbeelden? Bekijk dan zeker eens de website van Moev

Klik hier om meer weten over spelen in het groen?

Tips

 • Natuurlijke losse materialen zoals takken, boomschijven, losse keien, bladeren in allerlei tinten en vormen, zorgen voor creatief spel met een open einde.
 • Betrek degenen die instaan voor het onderhoud (tuinman, conciërge ...). Goede speelplekken vereisen specifiek onderhoud, zo voorkom je frustraties. Een kampje onder overhangende takken verliest zijn dak als die plots drastisch teruggesnoeid worden.
 • Kies voor inheemse plantensoorten die goed aangepast zijn aan de standplaats. Laat je hiervoor bijstaan door specialisten.
 • Bij de keuze van de beplanting kunnen volgende kenmerken interessant zijn: struiken en bomen met opvallende bloemen of bladeren (kijken); afwisseling van bladhoudende en bladverliezende planten (seizoenen ervaren); planten met eetbare vruchten (proeven), struiken en bomen die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders, bijen of andere insecten; geurige planten (ruiken).
 • Gevelbeplanting, een daktuin, een verloren hoekje. Er zijn veel mogelijkheden om te vergroenen!
 • Water op de speelplaats? Het kan met een natuurlijke vijver voor waterdiertjes, kikkers en salamanders, via een waterpomp en speelgootjes … Een wadi (lage plaats waar het water kan verzamelen) en veel beplanting zorgen ervoor dat water niet nodeloos afgevoerd moet worden naar rioleringen.
 • Heuvels eroderen door veelvuldig spelen: beplant hier en daar een helling of zaai in met een bloemenmengsel om erosie tegen te gaan. Bescherm deze groene zones met enkele paaltjes met een touw errond.
 • Bescherm nieuw aangeplante bomen en struiken met stevige palen en planten om hen groeikansen te bieden.
 • Het houden en verzorgen van dieren (kippen, konijnen of zelfs geitjes of schapen) heeft een grote toegevoegde waarde, zeker voor kinderen met een beperking. Zorg ervoor dat je voldoende aandacht hebt voor het welbevinden van de dieren (o.a. aandacht voor stress).
 • Een moestuin met groenten waar nadien een heerlijke soep mee gemaakt kan worden tijdens de les, is uiteraard fantastisch. Begin goed voorbereid bij de start van je moestuin! Laat je bijstaan door experten bij de keuze van gewassen en het beheer ervan, zodat het een succesvol project wordt. Betrek ouders of de buurt bij het beheer om zomermaanden te overbruggen.

Speelplaatsanimatie? Euh... speelplaatswatte?

Speelplaatsanimatie is iets wat al jaren bestaat en goed draait op enkele scholen. De scholen willen graag hun ‘gewone speelplaats’ omtoveren in een speelse ontmoetingsplaats. De jongeren worden uitgedaagd om op een creatieve en zinvolle manier de speeltijd in te vullen. Daardoor wordt probleemgedrag zoals spijbelen, pesten en ruzies een heel stuk verminderd. De jongeren worden namelijk op een andere manier uitgedaagd. Boven op dat preventieve karakter werkt speelplaatsanimatie ook sociale cohesie in de hand.

Preventief karakter!

Door jongeren een zinvolle invulling te geven voor hun speeltijd wordt positief gedrag bevorderd en probleemgedrag ontkracht. Pesten, spijbelen en ruzies komen dan minder vaak voor, doordat de leerlingen niet de kans krijgen om zich te vervelen. Integendeel, speelplaatsanimatie werkt sociale cohesie juist in de hand. Jongeren krijgen de kans om op een andere manier met elkaar in interactie te gaan. Sport en spel bieden enerzijds een open omgeving waar jongeren hun creativiteit los kunnen laten en anderzijds biedt het een veilige gecontroleerde omgeving dankzij de begeleiding van oudere leerlingen en leerkrachten.

Link met de verschillende voeten

Het project Speelplaatsanimatie biedt concrete mogelijkheden om de vakoverschrijdende eindtermen in een school te realiseren. Een spelende speelplaats staat mee in voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de jongeren. Die bewering is niet uit de lucht gegrepen.  Door op een aangename, niet-dwingende manier deel te nemen aan actieve ontspanningsvormen komen er voor de jongeren heel wat aspecten aan bod die slechts in mindere mate aan bod kunnen komen tijdens de lesuren.

Bij de concretisering van de vakoverschrijdende eindtermen willen we de nadruk leggen op twee actoren: de spelende leerlingen van de eerste graad en de begeleidende leerlingen van de derde graad. Beide doelgroepen leren vaardigheden aan, waarbij heel wat eindtermen bereikt worden. 

Wil je meer weten over de grensoverschrijdende eindtermen? Kijk dan zeker eens hier.

Een pedagogische meerwaarde voor elke school.

Speelplaatsanimatie is een meerwaarde voor elke school dankzij de vele voordelen die eraan verbonden zijn. De belangrijkste voordelen zijn het preventieve karakter en de participatie. Bovendien heeft speelplaatsanimatie een link met verschillende vakoverschrijdende eindtermen.

Jeugdwerk en onderwijs worden dichter bij elkaar gebracht door de speelplaatsanimatie. Er worden bruggen gebouwd tussen leerlingen, leerkrachten en directies, tussen schools leren en speels leren en tussen school en vrije tijd. Jongeren krijgen op die manier de kans om kennis te maken met verantwoordelijkheid opnemen en vrijwillig aan de slag gaan. Ze krijgen de kans om ook buiten de lessen te leren en te sleutelen aan hun eigen talenten en vaardigheden.


Inspiratie

 • Kind & samenleving heeft een tool ontwikkeld voor leerkracht, oudercomités, pedagogisch begeleiders…en iedereen die zich bij de school betrokken voelt. “De speeltijd. Maak er een spel van!” is een handig 6-stappenplan, waarmee u de troeven en de zwakke plekken van uw schoolspeelplaats in kaart kunt brengen. Het zet u op weg voor concrete aanpassingen te doen. Deze aanpassingen vragen niet altijd voor ingrijpende verbouwingen, soms is de oplossing zelfs verrassend eenvoudig.

 • De grijze, stenen speelplaats heeft afgedaan. Maar hoe realiseer je nu een groene, kwaliteitsvolle speelplaats met mooie speel- en leerkansen? De toekomstvisie biedt een leidraad, zowel bij de vorming van een eigen visie over de nieuwe speelplaats, als bij de concrete realisatie ervan. 

 • Kinderen en jongeren bewegen te weinig en zitten teveel. Omdat ze het grootste deel van de dag op school doorbrengen , is de school de ideale plek om he, aan te zetten tot meer beweging. Waar kan dat beter dan op de speelplaats? Daarom is het belangrijk om de speelplaats zo optimaal mogelijk in te richten en aandacht te hebben voor het samenleven op de speelplaats. MOEV wil jou graag inspireren met hun kijk op de speelplaats. Krijg je er maar niet genoeg van? Laat je inspireren door MOEV en verdiep je in al hun projecten! 

 • Laat je inspireren door deze Antwerpse speelplaatsen die van grijs naar groen gingen.

 • Lees dit artikel van GoedGezind over groene speelplaatsen in plaats van overal beton.

 • Wil je zelf aan de slag gaan met speelplaatsanimatie? Bosco Base geeft je enkele tips en tricks! Heb je niet veel inspiratie om aan speelplaatsaniamtie te doen? Kijk hier eens naar dit spelmateriaal.
 • Wil jij graag meer te weten komen over risicovol spelen op jouw school? Kijk dan zeker eens naar deze publicatie en laat je inspireren.

 • Sport beweegt je school 2.0. van MOEV zet in op gezondheidsdoelstellingen én op plezierbeleving tijdens bewegings- en sportactiviteiten. Ontdek wat dit project inhoudt, wordt overtuigd om er met mee te doen, kom te weten hoe je een laureaat kan worden, wordt geïnspireerd en inspireer anderen.

 • Laat je inspireren op deze Pinterestpagina dat vol staat met ideeën rond natuurlijke speelomgevingen en uitdagende speelplaatsen.

 • Deze vzw ondersteunt de ontwikkeling van natuurrijke speel- en leerplekken voor kinderen en jongeren. Dat gebeurt door inspirerende workshops en boeiende studiedagen. Op de website vindt u een speelnatuurkaart met goede praktijkvoorbeelden, contactgegevens van organisaties die u verder kunnen helpen en heel veel inspirerend materiaal.

 • Riscki biedt begrijpbare brochures en tips voor scholen die kinderen op een veilige manier willen leren omgaan met risico’s.

 • Ook tijdens de lessen kunnen leerlingen bewegen. Doorbreek hun zitgedrag! Dit biedt heel wat voordelen voor hun concentratie en leervermogen. Het draagt ook bij tot een gezonde en actieve levensstijl. Het stimuleren van een aantrekkelijk bewegingsaanbod tijdens de lessen maakt deel uit van het bewegingsbeleid op school. Het thema 'bewegingsvriendelijk lesgeven' van MOEV helpt je op weg

 • Laat je inspireren door de getuigenis van een SPEELPLAATSANIMATOR!